Výrobňa Reklamy

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Objednávka sa stane záväznou pre dodávateľa jej potvrdením písomnou formou (e-mail, list).

2. Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu po potvrdení objednávky doručiť dodávateľovi všetky podklady potrebné pre splnenie objednávky,  ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutou dobou dodania.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na vystavenie zálohovej faktúry za predmet objednávky až do výšky 100% hodnoty objednávky a zároveň si vyhradzuje právo začať plniť objednávku až po úhrade sumy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle zálohovej faktúry. Pokiaľ Objednávateľ zaplatí sumu uvedenú v zálohovej faktúre, nemá nárok na jej vrátenie, ani v prípade zmeny alebo zrušenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak.

4. Doba dodania predmetu plnenia objednávky sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky podklady potrebné na splnenie objednávky.

5. Objednávateľ prevezme predmet objednávky a potvrdí jej prevzatie dodávateľovi na dodacom liste. Objednávka sa považuje za splnenú i v prípade, ak objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne prevziať a potvrdiť predmet objednávky, pokiaľ boli splnené všetky podmienky zo strany dodávateľa.

6. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet objednávky v čase určenom dodávateľom. Splatnosť faktúry je najmenej 7 kalendárnych dní, ak sa nedohodne inak.

7. Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na objednávateľa až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva).

8. Objednávateľ dáva objednávkou súhlas na vytvorenie foto a videozáznamu a jeho použitie ako referenciu pre dodávateľa.

9. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku prostredníctvom tretej osoby.

10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto objednávky, prípadne jej časti z dôvodu omeškania dodávateľa len, ak táto nebude splnená ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom.

11. Záručná lehota je v trvaní 24 mesiacov, ak nie je dohodnuté inak. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie produktu 3. osobou, poškodenia vzhľadom na vyššiu moc a nerešpektovania našich odporúčaní pri preberaní tovaru. Tiež na prirodzené opotrebovanie produktu.

12. V prípade reklamácie vyžadujeme: fotodokumentácia poškodeného produktu a/alebo odovzdanie tovaru na prevádzke našej spoločnosti. Náklady s doručením poškodeného tovaru znáša reklamujúci. Reklamácia musí byť uplatnená písomne (e-mail, list). Reklamáciu vybavujeme do 30 kalednárnych dní od dňa prijatia písomnej reklamácie.

13. Záväzkovo právny vzťah z tejto objednávky sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

14. Všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z tejto objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným Okresným súdom.

Platné od 10.09.2017